İcra ve İflas Hukuku

  • İlamlı/ İlamsız İcra Takipleri
  • İhtiyati Haciz, haciz ve muhafaza işlemleri
  • İtiraz ve Tespit Davaları
  • İtirazın İptali, Menfi Tespit Davaları 
  • Konkordato Süreçlerinin Başlatılması, Takibi ve Sonuçlandırılması
  • Rehinin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi İcra – İflas Takipleri
  • Borçlu Şirketlere Koruyucu Hukuki Hizmetler