Gayrimenkul Hukuku

Hukuk sistemimizde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, genellikle mülkiyet hakkına ilişkin olan uyuşmazlıklardır. Hasrettiği önem nedeniyle 1982 Anayasasında da ayrıca güvence altına alınan mülkiyet hakkının sağlanması davanın sürekli takibini ve hukuki tecrübeyi zorunlu gerektirir. Özellikle İmar Kanunu ile Tapu ve Kadastro hukuk bilgisi  bu hususta açılacak davalar için elzemdir.

Ayrıca dava açılmadan önce teminatsız şekilde alınması gereken ihtiyati tedbirler dava süresince hak sahiplerinin maddi/manevi zarara uğramaması için ayrı bir önem sarf etmektedir.

Hukuk departmanımızın önemli bir bölümünü meşgul eden bu hukuk dalında tapu iptal ve tescil kararı gerektiren davalar başta olmak üzere;

 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İmar adası oluşturulması
 • İmar uygulamaları ve resmi izinlerin incelenmesi
 • İmar planı değişiklikleri ile ilgili idari kararların iptali istemli davalar
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdindeki kayıtlar incelenerek gayrimenkulün doğru değer tespitinin sağlanması
 • Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil talepleri
 • Aile konutundan kaynaklanan tapu davaları
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • El atmanın önlenmesi davaları ile ecrimisil ve tazminat istemleri
 • Alım , önalım ve geri alım haklarından doğan davalar
 • Kentsel dönüşüm süreç ve uygulamalarından doğan davalar
 • Gayrimenkul üzerindeki hacizlerin fekki ve ipotek hakkının terkini işlemleri
 • Gayrimenkul satış sözleşmeleri hazırlanması veya satış sözleşmesinden doğan davanın yürütülmesi
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması veya bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların takibi
 • Hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konulardır.