Yalan Haber

Son yıllarda çok görülen bir vakıa ise yalan haberciliktir. Medya kuruluşları 6112 Sayılı RTÜK Kanunu ve 5680 Basın Kanunu ile kendilerine yüklenen yükümlülükleri gözetmeksizin haber yapabilmektedir. Bu haber /yazı içerikleriyle kişiler hem maddi hem manevi zarar görebilmektedir.

Medya kuruluşları , yayın hizmetlerini 6112 sayılı RTÜK Kanunu 8.maddesindeki yayın ilkelerine uygun olarak sunmak zorundadır. 

Bu yayın ilkelerinden en çok ihlal edilen ilkeler ise şunlardır
8.maddenin 1.fıkra /  (Ç) bendinde  ;  yayın hizmetinin insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine aykırı olamayacağı
yine (I) bendinde ise ; yayın hizmetinin gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas alması gerektiği ve soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayımlanamayacağı hükmedilmiştir.

Bir yalan habere maruz kaldığımızda yapabileceğimiz ilk şey , düzeltme ( tekzip  ) ve cevap yazısı yazmaktır. Zira Anayasamızın  teminat altına aldığı haklardan birisi 32. Madde / E fıkrasında  düzenlenen düzeltme ve cevap hakkıdır.

6112 sayılı RTÜK Kanunu madde 18  uyarınca düzeltme ve cevap yazısının yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılması gerekir. Bu yazı ilgili medya sağlayıcısına gönderilir. İspat açısından yazının noter aracılığıyla gönderilmesi önerilir.
Medya sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın , yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde , cevap ve düzeltmeye konu olan yayının yapıldığı saatte ve programda yayınlar.

Medya sağlayıcının , düzeltme ve cevap yazısını yayınlamaması halinde , 7 günlük sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde başvuru sahibinin yerleşim yeri Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılarak yazının yayınlanması talep edilir. Sulh Ceza Hakimliği istemi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar.

YALAN HABERDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKI

Gerçeğe aykırı olarak yayınlanan haberler genellikle kişilerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olur. Kişilik hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat talepleri Türk Medeni Kanun 24 ve 25.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yalan haberin yol açtığı maddi kayıplar için maddi tazminat istenebilecektir. Ayrıca kişiler haberin yarattığı sirkülasyon sonucu yaşadıkları elem ve üzüntü  nedenleriyle de manevi tazminat talep edebilir
Borçlar kanunu uyarınca da haksız fiil hükümlerine dayanılarak uğranılan zararların giderilmesi talep edilebilecektir.