Tapu İptal ve Tescil Davaları

Anayasamızın teminat altına aldığı en önemli hak mülkiyet hakkıdır. Bu nedenle tapu iptal davalarına  ilişkin hükümlerde kanun koyucunun bu koruyucu tavrı ön plandadır.
Bu davalar ile hukuka ve usule aykırı bir şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının düzeltilerek tekrar gerçek hak sahipliğini yansıtması amaçlanır.

Tapu kaydında gözüken tescilin yolsuz olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan en çok karşılaşılanlar ; 

  • Muris muvazaası nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Aile konutu nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • İmar Hukukundan kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Kadastro ölçüm hataları veya hukuka aykırı kadastro planından kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Bir başkasına adına senetsiz olarak tescil edilmiş tapu kaydının gerçek durumu yansıtmadığı gerekçesiyle açılan iptal ve tescil davaları